Loat pya lat sann par U ahtin kyee ta lo nae acho tat wine hlaun kae tae fri ayaun tay ko Ae dot u ko po p ahtin kyee back mhar lae saut tinn pyaw tg u ahate nae tu doe ko wine tg kyinn lar late mal ha Dar mha doe way nae u lae ayin nay kae ta lo freedom lay Hayy hu tal naw Sin sarr u doe nae 10yr twoe kae tone u back bar saut tinn kyar kae tone U tar doe ko phae kae tar ma nal Doe ku chain hti kaw ae ayar tay ga yu site depression win lo lah No ko ko ko lone pho pal naw Akhu u lo chin tae u pya #harleyquinn
Share on Facebook Share on Pinterest Share on Twitter

Loat pya lat sann par U ahtin kyee ta lo nae acho tat wine hlaun kae tae fri ayaun tay ko Ae dot u ko po p ahtin kyee back mhar lae saut tinn pyaw tg u ahate nae tu doe ko wine tg kyinn lar late mal ha Dar mha doe way nae u lae ayin nay kae ta lo freedom lay Hayy hu tal naw Sin sarr u doe nae 10yr twoe kae tone u back bar saut tinn kyar kae tone U tar doe ko phae kae tar ma nal Doe ku chain hti kaw ae ayar tay ga yu site depression win lo lah No ko ko ko lone pho pal naw Akhu u lo chin tae u pya #harleyquinnLoat pya lat sann par U ahtin kyee ta lo nae acho tat wine hlaun kae tae fri ayaun tay ko Ae dot u ko po p ahtin kyee back mhar lae saut tinn pyaw tg u ahate nae tu doe ko wine tg kyinn lar late mal ha Dar mha doe way nae u lae ayin nay kae ta lo freedom lay Hayy hu tal naw Sin sarr u doe nae 10yr twoe kae tone u back bar saut tinn kyar kae tone U tar doe ko phae kae tar ma nal Doe ku chain hti kaw ae ayar tay ga yu site depression win lo lah No ko ko ko lone pho pal naw Akhu u lo chin tae u pya

Loat pya lat sann par U ahtin kyee ta lo nae acho tat wine hlaun kae tae fri ayaun tay ko Ae dot u ko po p ahtin kyee back mhar lae saut tinn pyaw tg u ahate nae tu doe ko wine tg kyinn lar late mal ha Dar mha doe way nae u lae ayin nay kae ta lo freedom lay Hayy hu tal naw Sin sarr u doe nae 10yr twoe kae tone u back bar saut tinn kyar kae tone U tar doe ko phae kae tar ma nal Doe ku chain hti kaw ae ayar tay ga yu site depression win lo lah No ko ko ko lone pho pal naw Akhu u lo chin tae u pya

dinnertable